myc-logo1

اعتدال

موج صنعتی شدن ایران در اوایل قرن حاضر(سالهای 1300 شمسی به بعد)، ظهور صنایع مبتنی بر نیازهای جامعه مدرن، تجربه واردات و همکاری با کمپانیهای غربی، تجّار و بازرگانان ایرانی را به سمت “تولیدصنعتی” رهنمون شد. از دیرباز ایرانیان برای تامین مرکب و جوهر از روشهای سنتی استفاده میکردند اما با رشد جمعیت و گسترش موارد استفاده جوهر و مرکب در امور اداری، آموزشی و هنری، دیگر این روش پاسخگوی نیاز جامعه نبود.

01
طراحی سایت اعتدال اینک